Zadanie: Remont i przebudowa budynku Stare Łazienki na bazę hotelową dla potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego, posadowionego na nieruchomości położonej w Nałęczowie przy Al. Grabowej 4.

Termin: 04.02.2019r.- 15.11.2019r.

Powierzchnia użytkowa: 671,55 m2

Kubatura: 5583,00 m3